INFOVERPLICHTING STUDENTEN 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

 

 

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming legt al wie met persoonsgegevens omgaat een aantal verplichtingen op en kent rechten toe aan de persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

 

In het kader van de stagerelatie verwerkt VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu persoonsgegevens van de student met het oog op stagebeheer en -administratie.

 

De “Privacy Verklaring Medewerkers” is ook van toepassing op studenten en zet uiteen hoe VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu de persoonsgegevens van zijn medewerkers (inclusief werknemers) verwerkt en bevat een uitgebreide uiteenzetting van:

 

  • De verwerkingsdoeleinden van de gegevensverwerking;
  • De rechtsgronden voor gegevensverwerking;
  • De ontvangers van persoonsgegevens;
  • De bewaartermijnen van persoonsgegevens;
  • De rechten van personeelsleden met betrekking tot persoonsgegevens.

 

De student kan een verzoek instellen om zijn rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens uit te oefenen. VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu verstrekt de werknemer onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

 

De privacy verklaring medewerker is raadpleegbaar op de personeelsdienst of digitaal op extranet.

 

De camera policy is eveneens beschikbaar op de personeelsdienst en op de website. En wordt via een QR code kenbaar gemaakt. De QR code zal aangebracht worden aan de camerapictogram