Online privacy verklaring 

 

1.Algemene bepalingen

1.1.Algemeen

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met de privacy en persoonsgegevens van de bezoekers van haar website; medewerkers, directieleden en leden van de raad van bestuur die inloggen op de website en sollicitanten die online solliciteren. VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.2.Definities

In het kader van deze Online Privacyverklaring wordt verstaan onder:

- ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

- ‘Persoonsgegevens’: elke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

- ‘Verwerking van persoonsgegevens’: elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van overdracht, verspreiding, of anderszins beschikbaar maken, uitlijnen of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen.

- ‘Verantwoordelijke voor de verwerking’: de natuurlijke of rechtspersoon die het doel of de doelstellingen bepaalt waarvoor, en de wijze waarop persoonsgegevens zullen worden verwerkt. In dit geval is VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu, gelegen te Onze Lieve Vrouwstraat 23, 9041 Gent-Oostakker, verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn medewerkers.

 

2.Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

2.1.Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en op welke rechtsgrond?

Om u toegang te geven tot het medewerkersportaal of de online private zone directies/raad van bestuur verzamelt VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Naam
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Fax
 • Adres
 • Persoonlijke informatie (aan welk woonzorgcentrum u bent verbonden en uw profiel)
 • Login
 • Paswoord

Om uw sollicitatie te registreren, verwerkt VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid volgende persoonsgegevens

 • Naam
 • Voornaam
 • CV
 • Motivatie

Wanneer u zich registreert als medewerker, directielid of lid van de raad van bestuur of wanneer u online solliciteert stemt u toe dat VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid uw persoonsgegevens verwerkt.
 

2.2.Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid verwerkt de persoonsgegevens van medewerkers, directieleden en leden van de raad van bestuur om hen toegang te verschaffen tot de private online ruimte. Het doel van de portalen is enkel informatie te verstrekken binnen de vzw. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten voor werving en selectie, dit omvat:

 • Het behandelen en verwerken van sollicitaties;
 • Het vergelijken van het profiel van de sollicitant met de huidige vacatures binnen VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid;
 • Het contacteren van de sollicitant (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) in verband met de sollicitatie.

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid vraagt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens die ze nodig heeft om u toegang te geven tot de private ruimte of om uw sollicitatie te verwerken.
 

2.3.Doorgifte van persoonsgegevens

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen buiten de Europese Economische Ruimte en verkoopt uw persoonsgegevens niet. Om de website te kunnen realiseren, geeft VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu uw persoonsgegevens door aan een Web Developer/MMTools, die uw persoonsgegevens verwerkt voor rekening van VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid.

Indien u solliciteert voor een vacature bij een bepaalde voorziening, kunnen, indien u hier voor toestemt, uw persoonsgegevens worden doorgegeven binnen VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu voor andere mogelijke vacatures bij andere voorzieningen binnen VZW Zorg-Saam Kindsheid Jesu.

 

2.4.Bewaartermijn van persoonsgegevens

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van het arbeidscontract of toepasselijke wet.

Voor sollicitaties wordt de verstrekte persoonsgegevens niet bewaard als de kandidaat niet weerhouden blijkt te zijn. In dit geval worden bij toestemming uw persoonsgegevens na 1 jaar verwijderd zodat we de gegevens hebben voor mogelijke andere vacatures. Indien we geen toestemming hebben worden uw gegevens na 1 maand verwijderd.

 

2.5.Cookies

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu verwerkt van online bezoekers alleen persoonsgegevens die automatisch worden verzameld bij gebruik van de website, zoals IP-adres, type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u een bezoek bracht aan de website en de pagina’s die u bezocht. Deze persoonsgegevens zijn verkregen met behulp van cookies. VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu gebruikt deze persoonsgegevens louter voor doeleinden van statistiek en presentatie.

Een cookie is een klein gegevenselement dat door een website in de webbrowser wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen, met als doel om informatie over u te onthouden. Cookies maken het mogelijk dat een website uw browser herkent, zodat u sneller en gemakkelijker op een website kan surfen.

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen:

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu maakt gebruik van volgende soorten cookies:

3.Beveiliging

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die u toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte toegang tot en monitoring van de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd. Ook technische maatregelen, waaronder firewalls en encryptie, bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie, alsmede verificatievereisten voor toegang tot persoonsgegevens op een ‘need-to-know’-basis worden voorzien.

 

4.Uw rechten

U heeft het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking. In bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw recht op bezwaar of uw recht op beperking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan al deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via dpo@zorg-saam.zkj.be. V.Z.W. Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

5.Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op een manier die overeenkomt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Over dergelijke wijzingen zal u op toepasselijke wijze worden geïnformeerd.

 

6.Contact

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu verwerkt, kan u contact opnemen met de DPO via volgend e-mailadres: dpo@zorg-saam.zkj.be